Εκπαίδευση για τη μείωση των αλληλεπιδράσεων με τα θαλασσοπούλια στα αλιευτικά πεδία της Μεσογείου

Κύριος στόχος του Προγράμματος «Εκπαίδευση για αειφόρο αλιεία στη Μεσόγειο (SeaEnvTraining)» είναι η ενίσχυση του επαγγελματισμού του αλιευτικού τομέα στη Μεσόγειο, προσαρμόζοντας την εκπαίδευση στους σκοπούς της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές πολιτικές, τυποποιώντας τα κριτήρια και τα πρότυπα εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της βιωσιμότητας της οικονομικής δραστηριότητας.