Τι είναι το πρόγραμμα SeaEnvTraining (what is?) - SEO/BirdLife

Τι είναι το πρόγραμμα SeaEnvTraining (what is?)

Erasmus +
Σκοπός του Προγράμματος Erasmus + είναι η βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ευρώπη. Μέσω Στρατηγικών Συνεργασιών στηρίζει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και καινοτόμων κριτηρίων για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, όπως η αναγνώριση της εκπαίδευσης εκτός του επίσημου συστήματος, η βελτίωση της προσβασιμότητας των ενήλικων στην εκπαίδευση και ο εμπλουτισμός της εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής υπηκοότητας.

 

Το Πρόγραμμα SeaEnvTraining
Η Μεσόγειος Θάλασσα διαθέτει μια σημαντική αλιευτική παράδοση που μετράει χιλιετίες. Όμως, παρά τη διατήρηση ενός κυρίως παραδοσιακού στόλου σε σύγκριση με άλλα μέρη στον κόσμο, η δραστηριότητα αυτή τον τελευταίο αιώνα έχει αναπτυχθεί, προκαλώντας, εκτός από ρύπανση και επιβάρυνση της κλιματικής αλλαγής, επιπτώσεις στoυς θαλάσσιους πόρους σε μη βιώσιμα επίπεδα. Οι συνεχείς τεχνολογικές βελτιώσεις, οι πολλές επιδοτήσεις και η επέκταση σε νέα αλιευτικά πεδία έχουν εξαλείψει μέρος του προβλήματος, καθώς για δεκαετίες τα αλιεύματα αυξάνονταν παρά την επιδείνωση των πόρων. Αλλά τα ιχθυοαποθέματα έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά από πλήθος περιβαλλοντικών θεμάτων (ρύπανση, υπερθέρμανση, υπεραλίευση κ.λπ.) και ο αλιευτικός τομέας αντιμετωπίζει μια πιεστική κοινωνικο-οικονομική κρίση.  Η αναζήτηση λύσης περνάει από τη μετατόπιση της ιδεολογικής δομής, στην οποία το περιβάλλον θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μέρος της λύσης, διασφαλίζοντας την ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων και του θαλάσσιου οικοσυστήματος ως σύνολο (αρχή της διαχείρισης με βάση το οικοσύστημα).

 

Pardela balear. Autor: Pep Arcos

Balearic shearwater. Pep Arcos

Αυτή η απαραίτητη προσοχή στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα της αλιευτικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικο-οικονομικής βιωσιμότητας, έχει αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της πρόσφατης αναμόρφωσης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και των σχετικών οικονομικών πόρων (FEMP). Έχει δεσμευτεί για τη βελτίωση της πληροφορίας και των πρωτοκόλλων της συλλογής δεδομένων για τη σωστή εκτίμηση της κατάστασης των πόρων, προσαρμόζοντας την προσπάθεια στις δυνατότητες του περιβάλλοντος, για τον καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση, για τη μείωση των απορριπτόμενων και παράπλευρων αλιευμάτων, της δίκαιης μοιρασιάς και των διαφανών ευκαιριών αλίευσης κ.λπ. Την ίδια ώρα, ο τομέας ωθείται να προσαρμοστεί στις αλλαγές αυτές και να διατηρήσει την κοινωνικο-οικονομική βιωσιμότητα της δραστηριότητας αυτής, με τη χρήση εργαλείων όπως οι ετικέτες ποιότητας και το βελτιωμένο μάρκετινγκ και η ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού. Αυτό γίνεται ταυτόχρονα με την αυξανόμενη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πολιτικών της Ευρώπης, οι οποίες έχουν σκοπό τη συνολική βελτίωση του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν τις Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικότοπους, οι οποίες προβλέπουν τη δημιουργία του δικτύου Natura 2000 (το οποίο αυτή τη στιγμή επεκτείνεται και στη θάλασσα), την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική ή τη εισερχόμενη οδηγία για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό.

Όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα έναν τομέα που βρίσκεται σε κρίση. Είναι ζωτικής σημασίας η προετοιμασία των επαγγελματιών, υπαρχόντων και μελλοντικών, για την ελαχιστοποίηση της δυνητικής επίδρασης των αλλαγών αυτών και την αξιοποίηση στο έπακρο όλων των ευκαιριών που προσφέρονται. Το Πρόγραμμα SeaEnvTraining σκοπεύει να συνεισφέρει στον σκοπό αυτό με την ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού που ενσωματώνει την περιβαλλοντική διάσταση και που θα απευθύνεται σε σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματίες ψαράδες. Συγκεκριμένα, προτείνεται να εστιάσει στη Μεσόγειο, μια θάλασσα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (κυρίως παραδοσιακή/ χειρωνακτική αλιεία, υψηλή βιοποικιλότητα, και πολυειδικά αλιεύματα), η οποία συχνά αγνοείται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των πολιτικών αλιείας της ΕΕ.

 

Στόχοι του Προγράμματος
Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του επαγγελματισμού του αλιευτικού τομέα στη Μεσόγειο, η προσαρμογή της εκπαίδευσής του στους σκοπούς της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και η λήψη υπ’ όψιν των περιβαλλοντικών πολιτικών, η τυποποίηση των κριτηρίων και των πρότυπων εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της βιωσιμότητας της οικονομικής του δραστηριότητας. Ο στόχος αυτός θα εστιάσει στα θαλασσοπούλια και στους τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων της αλιείας στα είδη αυτά στη Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει:

• Στην προώθηση και διευκόλυνση της αυτοεκμάθησης για τη βελτίωση των δυνατοτήτων του αλιευτικού τομέα στη Μεσόγειο με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών προτύπων εκπαίδευσης.
• Στην ανάπτυξη περιεχομένων που μπορούν να μεταδοθούν κατ’ ιδίαν, αλλά και μέσω ενός εργαλείου εκμάθησης και επιπρόσθετων εκπαιδευτικών υλικών, που συνεισφέρουν σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, με την εισαγωγή περιβαλλοντικών διαστάσεων που θα βελτιώσουν τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς αλλά και τη μελλοντική συνέχεια της αλιευτικής δραστηριότητας.
• Στην προώθηση τυποποιημένων/κοινών εκπαιδευτικών υλικών, φροντίζοντας την ίδια στιγμή της ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, για τη διευκόλυνση της ομαλής απόκτησης της γνώσης που είναι αναγκαία για την επέκταση των δυνατοτήτων του τομέα.
• Στη δημιουργία συστήματος τηλεματικής επικοινωνίας (δίκτυο) που θα συνεισφέρει στην αυτοεκπαίδευση του τομέα, την άμεση επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων.
• Στην επικύρωση του εργαλείου εκπαίδευσης αυτοεκμάθησης μέσω της συνεργασίας με τον αλιευτικό τομέα και τους εκπαιδευτές του (των σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και των επαγγελματιών), έτσι ώστε να καλύπτει τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες του τομέα στον οποίο απευθύνεται.
• Στη διάδοση των περιεχομένων, του εκπαιδευτικού εργαλείου και των επιπρόσθετων εκπαιδευτικών υλικών που θα δημιουργηθούν στον αλιευτικό τομέα διαφόρων χωρών της λεκάνης της Μεσογείου.
• Στην προσαρμογή και βελτίωση του εκπαιδευτικού εργαλείου και των επιπρόσθετων εκπαιδευτικών υλικών, για να υπάρχει ελεύθερη και παγκόσμια πρόσβαση σε αυτά.

 

Back to the project’s home page

Related Posts
X
HAZTE SOCIO/A SUSCRÍBETE