Εκπαίδευση για τον ορνιθοτουρισμό σε νησιά της Νότιας Ευρώπης

Το Πρόγραμμα (BIRDTOURISE. 2016-1-ES01-KA204-025653) προτείνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που συμβάλει στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών του τουρισμού σε αρχιπελάγη και νησιά της νότιας Ευρώπης (Μεσόγειος και Μακαρονησία), ώστε να παράσχουν υπηρεσίες σχετικές με τον ορνιθοτουρισμό και τον φυσιολατρικό τουρισμό, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και που συμβάλλουν στην αειφορία των φυσικών πόρων, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Πολιτική και οι κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO). Επιπλέον, τα παραδοτέα του Προγράμματος συμβάλλουν στην εκπαίδευση νέων που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον ορνιθοτουρισμό ή/και φυσιολατρικό τουρισμό.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη. (www.sepie.es). Μέσω των Στρατηγικών Συμπράξεων, υποστηρίζει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και κριτηρίων καινοτομίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η αναγνώριση της κατάρτισης που λαμβάνεται εκτός του επίσημου συστήματος, καθιστώντας την εκπαίδευση πιο προσιτή στους ενήλικες και εμπλουτίζοντας την κατάρτιση των ευρωπαίων πολιτών.