Projecte PatiRevolució + Natura - SEO/BirdLife

Projecte PatiRevolució + Natura

SEO/BirdLife ha desenvolupat un projecte pilot a 9 centres educatius de Catalunya per fomentar uns patis escolars amb més biodiversitat.

Fomentar la biodiversitat i mitigar el canvi climàtic a les escoles són els eixos vertebradors del projecte Pati(R)evolució + Natura, un projecte en el que han participat 9 centres de Catalunya en una prova pilot per tal de reflexionar i identificar les principals problemàtiques existents, tant en termes de biodiversitat com pel que fa a les dinàmiques relacionals i socials del seu alumnat als patis. El projecte ha comptat amb el suport de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Accio Climàtica, Alimentació i  Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Desenvolupament del projecte:

El projecte ha impulsat la participació de les comunitats educatives de cada centre – mitjançant un procés participatiu- per a promoure espais veritablement respectuosos i educatius per a tot l’ecosistema escolar, amb un disseny capaç d’acollir les necessitats de la fauna i la flora dels seus patis i entorns propers i la dels i les alumnes.

Amb la finalitat d’arribar a un disseny final consensuat i realista amb les dificultats, particularitats i possibilitats de cada centre (econòmiques, logístiques, físiques, etc.) el procés participatiu ha comptat de diferents etapes:

 

Fase I: diagnosi natural i social

Es considera molt important per iniciar aquest projecte que el professorat i l’alumnat facin una primera feina de reconeixement de les característiques del pati (zones de sol i ombra, hores de sol…) i de la natura ja existent (presència de fauna i flora). Per unabanda això permet introduir tant a mestres com alumnes el fet d’observar amb altres ulls el que veuen diàriament, i per altra banda, genera un indicador inicial tant pel que fa a la presència de natura al pati com sobre el grau de coneixement que tenen de la fauna i la flora del seu entorn.

Respecte a la diagnosi social i relacional s’han creat diferents materials per tal que tots integrants de la comunitat educativa (professorat, alumnat, monitoratge de menjador i AFA) puguin observar i aportar la seva perspectiva en referència a l’ús i les dinàmiques que succeeixen al pati dels seus centres. Els materials s’han encaminat a identificar els principals conflictes detectats per part del professorat i monitoratge de menjador i viscuts i expressats per l’alumnat (apropiació de l’espai per part de l’alumnat, veure diferències per raons de gènere, tipologia de jocs..) així com conèixer de primera mà la vivència dels alumnes i els seus desitjos en referència a aquest espai.

A continuació podeu trobar els documents per fer la vostra pròpia diagnosi (com fer fer el mapa de com es el pati, identificació dels ocells per a primària i secundària, altres animals del pati, arbres):

 

     

 

Fase II: elaboració d’un disseny participatiu del pati

Des de l’equip de Pati(R)evolució s’ha procedit a recopilar tota la informació generada per cada centre analitzant-la detingudament i redactant un informe final. Un cop realitzats tots els informes, ens hem reunit amb els grups impulsors de cada centre per tal de fer-ne una devolució i establir les bases per afrontar la fase del disseny participatiu. En aquestes reunions es van exposar les principals conclusions de les anàlisis, tant del vessant de biodiversitat com del vessant relacional (amb als principals conflictes manifestats en aquest espai per part de les comunitats educatives de cada centre). Aquest informe també anava acompanyat de tot un seguir de prepropostes per tal que cada grup impulsor tingués un punt de partida clar per dur a terme el seu propi disseny i facilitar la presa de decisions.
Finalment, cada escola, en funció de les seves particularitats, ha dissenyat el seu pati prioritzant i planificant accions encaminades a assolir tres objectius clars:

1- Potenciar i fomentar la biodiversitat als seus patis
2- Utilitzar el pati i l’entorn immediat per desenvolupar el currículum més enllà de l’educació física i el medi
3- Transformar i enriquir el pati per tal d’afavorir dinàmiques socials positives, inclusives i coeducadores

 

Fase III: jornades formatives amb l’alumnat a les escoles i primeres accions de transformació

En el marc del projecte, també s’han fet jornades formatives dirigides a l’alumnat amb l’objectiu d’introduir el concepte de la biodiversitat i la seva importància per al nostre propi benestar. S’ha treballat què és el canvi climàtic i allò què el provoca, tot convidant a l’alumnat a reflexionar sobre tots aquests termes i encoratjar-los a pensar possibles solucions als problemes plantejats.

Així mateix als centres participants ja s’ha realitzat ja una primera acció per a fomentar la biodiversitatal patis de cada escola. Cadascun d’ells ha decidit quina acció volia tirar endavant en funció de les seves possibilitats i la seva priorització: construcció i col·locació de caixes nius i menjadores per als ocells, renaturalització dels seus patis mitjançant la plantació de plantes aromàtiques i així afavorir també la presència de pol·linitzadors, etc.

 

Espai web amb recursos educatius

Amb el present projecte també s’ha aprofitat per elaborar un espai web amb la recopilació d’activitats, tallers, jocs i recursos educatius per a professorat i alumant d’infantil, primària i secundària relacionats amb la biodiversitat, els ocells, el canvi climàtic, etc…

Clica aqui per accedir-hi

 

Related Posts
X
HAZTE SOCIO/A SUSCRÍBETE