Análisis ambiental en las elecciones catalanas - SEO/BirdLife

Análisis ambiental en las elecciones catalanas

La Xarxa per a la Conservació de la Natura i SEO/BirdLife presenten un anàlisi en clau ambiental dels programes electorals per a les eleccions del 14-f

Cap a una Catalunya més verda socialment i ambiental
¿Quines polítiques ens proposen els partits polítics per a sortir de l’actual emergència ambiental, social i sanitària?         

A pocs dies de les eleccions autonòmiques del proper 14 de febrer i amb un any 2020 marcat per alarmants crisis mundials entre les que destaquen l’emergència climàtica, la crisis de biodiversitat i una pandèmia que ha afectat greument no només la salut, sinó els models socialseconòmics; és interessant valorar com les principals formacions polítiques recullen propostes per a fer front a l’actual emergència ecològica i climàtica.  SEO/BirdLife i la XCN han analitzat més de 860 propostes recollides en els programes electorals dels 8 partits que tenen representació parlamentària actualment.

Gairebé totes les formacions, en major o menor mesura, han tingut present la situació d’emergència que vivim, i miren de plasmar i concretar mesures ambientals en els seus programes de forma molt més àmplia que en comicis anteriors. En aquest sentit la XCN i SEO/BirdLife celebren l’elevat nombre de propostes ambientals presents als programes electorals, i reclamen compromís polític per a que aquestes es duguin a terme un cop format el nou govern.

El passat desembre es va presentar l’informe l”’Estat de la Natura 2020”, que posa de manifest l’alarmant davallada de la nostra biodiversitat, així en els darrers 20 anys, les poblacions de vertebrats i invertebrats autòctons dels quals es tenen dades han perdut de mitjana el 25% dels seus individus. Aquesta pèrdua d’individus és superior al 50% en les espècies que viuen en rius, llacs i aiguamolls, al 30% en les d’ambients agrícoles i prats i al 10% en les de boscos i matollars. Al mar, les dades disponibles indiquen una situació també desfavorable. Aquest mateix informe assenyala com a causa de fons d’aquesta pèrdua de biodiversitat un model socioeconòmic que intensifica l’obtenció de recursos en determinades àrees i n’abandona d’altres que havien estat utilitzades de manera més sostenible.

Davant aquesta situació mundial, que també afecta a Catalunya, el present document analitza el nombre i qualitat de les mesures presentades en l’àmbit del medi ambient, parant especial atenció a la conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat, i posa èmfasi en aquelles propostes polítiques que SEO/BirdLife i la XCN creuen prioritàries, com la creació d’un Departament de Medi Ambient i l’aprovació d’una Llei del Patrimoni Natural i Biodiversitat, un Fons econòmic específic per a les polítiques del medi natural o mesures directes de conservació de medi natural i la biodiversitat.

Més de 860 propostes ambientals

De les 863 propostes, s’han eliminat de l’anàlisis aquelles que tenen un efecte directament negatiu per al medi ambient o pel medi natural o la biodiversitat, quedant una mostra restant de 835 propostes.

La transició ecològica és present en tots els programes, aportant mesures concretes d’energia, canvi climàtic, aigua, aire, residus i economia circular, que equivalen al 55% de les 835 mesures analitzades. De la resta, un 18,9% correspon a mesures sobre el sector primari (agricultura, ramaderia, pesca, forestal i caça) que poden beneficiar o reduir els impactes negatius sobre la biodiversitat i el patrimoni natural, i un 16,8% correspon a mesures directes sobre el patrimoni natural i la biodiversitat, quedant un 9,5% de mesures que recullen la governança, la fiscalitat ambiental, el reconeixement de la participació de la societat i el rol de les entitats ambientals.

Sens dubte la pandèmia i les seves possibles causes han marcat la major part dels programes electorals, però encara estem lluny de trobar el medi ambient traslladat de forma transversal a tots els àmbits dels programes electorals, trobant fins i tot  polítiques sectorials que poden perjudicar-lo. Així, són la CUP i COMUNS els partits que presenten més aspectes ambientals de forma transversal en les diferents polítiques, seguits del PSC, JUNTS, ERC i PDeCAT i de forma molt més puntual CD’s i PP.

Però tot i que el patrimoni natural i la biodiversitat s’han incorporat en la major part dels programes de manera més extensa que en eleccions passades, encara és la part menys desenvolupada dels programes. Així, no tots els partits proposen desenvolupar l’Agència de la Natura de Catalunya, recentment aprovada; de fet, alguns fins i tot parlen de revisar-la. De forma similar, només alguns partits proposen recuperar un Departament de Medi Ambient amb diferents fórmules. Tot i això diversos partits tenen com a objectius del proper quadrienni aprovar una Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat (CUP, COMUNS, JUNTS, PDeCAT, PSC).

 

 

La reducció de consums i el decreixement encara estan força absents de la major part dels programes, tan sols alguns partits (CUP, i en menor mesura COMUNS) els tenen com a peces clau per a reorganitzar la política en clau ecosocial. De fet,  alguns programes alhora que proposen mesures ambientals interessants, inclouen moltes propostes sectorials que poden posar en perill la conservació del medi natural (infraestructures, noves xarxes viàries, simplificació de tràmits, regadius, …etc). La sobirania alimentària i el consum de producte ecològic i de proximitat també estan més presents que mai, i  referències al binomi salut i natura, o a la importància de l’educació i la natura també han estat recollits per la CUP, COMUNS, PDeCAT i el PSC.

Des de la XCN i SEO/BirdLife estarem amatents per tal que aquestes propostes es mantinguin en el proper executiu, i siguin  prioritàries per tal de construir un futur més humà, més sà i més verd.

Valorem les propostes

Tot i la presència de més propostes referents al medi ambient i la biodiversitat que en altres eleccions, no totes són adequades o suficients. Les propostes polítiques que la XCN i SEO/BirdLife considera prioritàries, com la creació d’un Departament o Vicepresidència de Medi Ambient i l’aprovació d’una Llei del Patrimoni Natural i Biodiversitat, no han estat mencionades o recolzades per totes les formacions polítiques. Tal i com queda reflectit a l’anàlisi visual, mentre que alguns partits com COMUNS o la CUP han presentat mesures adequades en la majoria d’aquests àmbits, d’altres no les han mencionat o ho han fet de manera insuficient. I davant la crisi de biodiversitat i la seva situació a Catalunya, tan sols un partit especifica aprovar el Catàleg de fauna amenaçada i cap partit inclou l’aprovació dels Plans de Conservació i de Recuperació de les espècies més amenaçades, plans que fa ja una dècada que haurien d’estar aprovats, i que han estat una de les reivindicacions constants de les entitats conservacionistes del país.

L’àmbit de la transició energètica juga un paper important en els programes dels partits, que veuen en les energies renovables una solució a l’actual dependència dels combustibles fòssils. Tot i això, no tots els programes proposen mesures per a que aquesta transició porti a un sistema energètic descentralitzat, una mesura clau per evitar monopolis energètics i facilitar l’autoconsum.

L’anàlisi de mesures d’altres àmbits, com la transició energètica, l’agricultura, ramaderia i pesca, i la fiscalitat ambiental, entre d’altres, dóna resultats menys encoratjadors. Si bé, és cert que molts dels partits polítics han fet propostes referents a aquests temes, molts d’ells no presenten propostes concretes i desitjables ambientalment; de fet, alguns d’ells presenten propostes contràries als objectius ambientals, com poden ser l’ampliació de regadius i la construcció de noves carreteres. L’educació ambiental i la relació entre salut i natura queden com les grans oblidades: tot i trobar mesures referents a la disminució de la contaminació atmosfèrica i els seus efectes nocius en la salut, pocs partits aposten per l’accés equitatiu a la natura per tal de promocionar entre la població els seus beneficis en la salut.

Les entitats ambientals reclamen compromís polític per tal que les polítiques ambientals proposades es posin en marxa en el proper mandat, que totes les polítiques sectorials incorporin mesures ambientals i de conservació del medi natural de forma molt més transversal i que el medi ambient, en definitiva, es consolidi com la única resposta eficaç per a fer front a l’actual situació econòmica, social i ambiental.

 

La Xarxa per a la Conservació de la Natura y SEO/BirdLife presentan un análisis en clave ambiental de los programas electorales para las elecciones del 14-f

Hacia una Cataluña más verde social y ambientalmente
¿Qué políticas nos proponen para salir de la actual emergencia ambiental, social y sanitaria?

A pocos días de las elecciones autonómicas del próximo 14 de febrero y con un año 2020 marcado por alarmantes crisis mundiales entre las que destacan la emergencia climática, la crisis de biodiversidad y una pandemia que ha afectado gravemente no sólo la salud, sino los modelos social y económico; es interesante valorar como las principales formaciones políticas recogen propuestas para hacer frente a la actual emergencia ecológica y climática. SEO/BirdLife y la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) han analizado más de 860 propuestas recogidas en los programas electorales de los ocho partidos que tienen representación parlamentaria actualmente.

Casi todas las formaciones, en mayor o menor medida, han tenido presente la situación de emergencia que vivimos, y tratan de plasmar y concretar medidas ambientales en sus programas de forma mucho más amplia que en comicios anteriores. En este sentido la XCN y SEO/BirdLife celebran el elevado número de propuestas ambientales presentes en los programas electorales, y reclaman compromiso político para que éstas se lleven a cabo una vez formado el nuevo gobierno.

Cabe señalar, que el año pasado también se presentó el informe del «Estat de la Natura 2020», que pone de manifiesto el alarmante descenso de nuestra biodiversidad, así en los últimos 20 años, las poblaciones de vertebrados e invertebrados autóctonos de los que se tienen datos han perdido de media el 25% de sus individuos. Esta pérdida de individuos es superior al 50% en las especies que viven en ríos, lagos y humedales, al 30% en las de ambientes agrícolas y prados y al 10% en las de bosques y matorrales. En el mar, los datos disponibles indican una situación también desfavorable. Este mismo informe señala como causa de fondo de esta pérdida de biodiversidad un modelo socioeconómico que intensifica la obtención de recursos en determinadas áreas y abandona otros que habían sido utilizadas de manera más sostenible.

Ante esta crítica situación mundial, y también en Cataluña, se analiza el número y calidad de las medidas presentadas en el ámbito del medio ambiente, prestando especial atención a la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, y pone énfasis en aquellas propuestas políticas que SEO/BirdLife y la XCN creen prioritarias, como la creación de un Departamento de medio ambiente y la aprobación de una Ley catalana de Patrimonio natural y Biodiversidad, un Fondo económico específico para las políticas del medio natural o medidas directas de conservación de medio natural y la biodiversidad.

Más de 860 propuestas ambientales

De las 863 propuestas, se han eliminado del análisis aquellas que tienen un efecto directamente negativo para el medio ambiente o para el medio natural o la biodiversidad, quedando una muestra restante de 835 propuestas.

La transición ecológica está presente en todos los programas, aportando medidas concretas de energía, cambio climático, agua, aire, residuos y economía circular, que equivalen al 55% de las 835 medidas analizadas. Del resto, un 18,9% corresponde a medidas sobre el sector primario (agricultura, ganadería, pesca, forestal y caza) que pueden beneficiar o reducir los impactos negativos sobre la biodiversidad y el patrimonio natural, y un 16,8% corresponde a medidas directas sobre el patrimonio natural y la biodiversidad, quedando un 9,5% de medidas que recogen la gobernanza, la fiscalidad ambiental, el reconocimiento de la participación de la sociedad y el rol de las entidades ambientales.

Sin duda la pandemia y sus posibles causas han marcado la mayor parte de los programas electorales, pero aún estamos lejos de encontrar el medio ambiente trasladado de forma transversal a todos los ámbitos de los programas electorales, encontrando incluso políticas sectoriales que pueden perjudicarlo. Así, son la CUP y COMUNES los partidos que presentan los aspectos ambientales de forma transversal en las diferentes políticas, seguidos del PSC y JUNTOS, ERC y PDeCAT y de forma mucho más puntual CDs y PP.

Pero a pesar de que el patrimonio natural y la biodiversidad se han incorporado en la mayor parte de los programas de manera más extensa que en elecciones pasadas, aunque es la parte menos desarrollada de los mismos. Así, no todos los partidos proponen desarrollar la Agència de la Natura de Cataluña, recientemente aprobada; de hecho, algunos incluso hablan de revisarla. De forma similar, sólo algunos partidos proponen recuperar un Departamento de Medio Ambiente con diferentes fórmulas, sin embargo varios partidos sí tienen como objetivos para el próximo cuatrienio aprobar una Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad (CUP, COMUNES, JUNTOS, PDeCAT, PSC).

 

La reducción de consumos y el decrecimiento aún están bastante ausentes de la mayor parte de los programas, sólo algunos partidos (CUP, y en menor medida COMUNES) los tienen como piezas clave para reorganizar la política en clave ecosocial. De hecho algunos programas a la vez que proponen medidas ambientales interesantes, incluyen muchas propuestas sectoriales que pueden poner en peligro la conservación del medio natural (infraestructuras, nuevas redes viarias, simplificación de trámites, regadíos, … etc). La soberanía alimentaria y el consumo de producto ecológico y de proximidad también están más presentes que nunca, y las referencias al binomio salud y naturaleza, o la importancia de la educación y la naturaleza también han sido recogidos por la CUP, COMUNES, PDeCAT y el PSC .

Desde la XCN y SEO/BirdLife estaremos atentos para que estas propuestas se mantengan en el próximo ejecutivo, y sean prioritarias para construir un futuro más humano, más sano y más verde.

Valoramos las propuestas

A pesar de la presencia de más propuestas referentes al medio ambiente y la biodiversidad que en otras elecciones, no todas son adecuadas o suficientes. Las propuestas políticas que la XCN y SEO/BirdLife considera prioritarias, como la creación de un Departamento o Vicepresidencia de Medio Ambiente y la aprobación de una Ley catalana de Patrimonio Natural y Biodiversidad, no han sido mencionadas o apoyadas por todas las formaciones políticas . Tal y como queda reflejado en el análisis visual, mientras que algunos partidos como COMUNES o la CUP han presentado medidas adecuadas en la mayoría de estos ámbitos, otros no las mencionaron o lo han hecho de manera insuficiente. Y ante la crisis de biodiversidad y su situación en Cataluña, tan sólo un partido especifica aprobar el Catálogo de fauna amenazada y ningún partido incluye la aprobación de los Planes de Conservación y de Recuperación de las especies más amenazadas, planes que hace ya una década que deberían estar aprobados, y que han sido una de las reivindicaciones constantes de las entidades conservacionistas del país.

El ámbito de la transición energéticajuega un papel importante en los programas de los partidos, que ven en las energías renovables una solución a la actual dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, no todos los programas proponen medidas para que esta transición lleve a un sistema energético descentralizado, una medida clave para evitar monopolios energéticos y facilitar el autoconsumo.

El análisis de medidas de otros ámbitos, como la transición energética, la agricultura, ganadería y pesca, y la fiscalidad ambiental, entre otros, da resultados menos alentadores. Si bien, es cierto que muchos de los partidos políticos han hecho propuestas referentes a estos temas, muchos de ellos no presentan propuestas concretas y deseables ambientalmente; de hecho, algunos de ellos presentan propuestas contrarias a los objetivos ambientales, como pueden ser la ampliación de regadíos y la construcción de nuevas carreteras. La educación ambiental y la relación entre salud y naturaleza quedan como las grandes olvidadas: a pesar de encontrar medidas referentes a la disminución de la contaminación atmosférica y sus efectos nocivos en la salud, pocos partidos apuestan por el acceso equitativo a la naturaleza para promocionar entre la población sus beneficios en la salud.

Las entidades ambientales reclaman compromiso político para que las políticas ambientales propuestas se pongan en marcha en el próximo mandato, que todas las políticas sectoriales incorporen medidas ambientales y de conservación del medio natural de forma mucho más transversal y que el medio ambiente, en definitiva, se consolide como la única respuesta eficaz para hacer frente a la actual situación económica, social y ambiental.

 

Related Posts
X
HAZTE SOCIO/A SUSCRÍBETE